Nákupný košík
Nemáte žiadny tovar vo vašom nákupnom košíku.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým z oblasti prezent. produktov značky Swanson (www.swansonvitamins.com) medzi spoločnosťou Medicas ltd. (predávajúci) a jej obchodnými partnermi (kupujúci).

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedený v objednávke. Vzniknutú zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

1. DODACIE PODMIENKY

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v objednávke. Objednané produkty budú dodané podľa ich dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho v čo možno najkratšom možnom termíne, obyčajne 1 až 3 pracovné dni po území Slovenskej republiky. Objednávky predávajúci vybavuje štandardne do 24 až 48 hodín od objednania v pracovných dňoch za predpokladu, že je tovar skladom.

Predávajúci odovzdá tovar v originálnom neotvorenom balení.

Zákazník sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar.

Doručenie Slovenskou poštou

Listová zásielka II. triedy (doručené zväčša do 72 hodín od odoslania objednávky)

-pri celkovej hodnote objednávky do 59 Eur je poštovné vo výške 3,60 Eur

-pri celkovej hodnote objednávky od 60 Eur je poštovné zdarma

V prípade, že by sa dodacia lehota predĺžila, kupujúci bude včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky. Miesto odberu je stanované na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Dopravu na adresu zadanú pri objednávky zabezpečuje predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti podľa určenia v objednávke. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenie prípadne iných nepredvídateľných prekážok.

2. PLATBA ZA TOVAR

Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovnú možnosť platby za objednávku:

-dobierka

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci pri jeho prevzatí od doručovateľa.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu v dobe pred expedíciou objednávky. Objednávku je nutné stornovať len na e-mailovej adrese swanson@swanson.sk.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY NA TOVARE A ZÁRUKA

Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade zistenia poškodenia, je kupujúci povinný ihneď kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese swanson@swanson.sk. Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša kupujúci. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa neúčtujú dopravné poplatky.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vhodnosť produktu a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný zaslať reklamovaný tovar na adresu uvedenú v kontaktoch, respektíve podľa dohody. Je potrebné priložiť sprievodný list s údajmi objednávky (č. objednávky alebo faktúry) a uviesť, či si kupujúci praje tovar vymeniť alebo vrátiť peniaze (treba uviesť aj číslo účtu alebo adresu, kam predávajúci peniaze zašle v prípade uznanej reklamácie).

5. PREDMET PREDAJA

Všetky produkty uvedené na web stránke www.swanson.sk sú vyrábané priamo výrobcom Swanson Health Products.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním údajov vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú kupujúcemu vrátené do 15 dní od vrátenia tovaru. Spätné poštovné hradí kupujúci.

Postup vrátenia

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho na e-mailovej adrese swanson@swanson.sk a dohodnúť si s ním postup vrátenia tovaru.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistický tovar, vitamínové doplnky, doplnky stravy a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy: Ziadost o odstupenie od kupnej zmluvy

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné podmienky sú platné od 1.7.2012. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Orgán dozoru:

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
P. O. BOX 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
t.č. 02/43338 286
t.č. 0917 426 111
e-mail ruvzba@uvzsr.sk